About us

Kategórie

Výrobcovia

Ochrana súkromia

V eshope Natureal si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Môžete si byť istý, že Vaše meno ani kontaktné údaje nebudeme nikde zverejňovať ani poskytovať tretím stranám s výnimkou doručovateľov Vášho tovaru.

Údaje pri nákupe

Prevádzkovateľ Natureal, s.r.o. zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v e-shope a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

Nákup v eshope www.eshop.natureal.sk je možné uskutočniť s registráciou alebo bez registrácie.

Pri nákupe bez registrácie sú  spracúvané osobné údaje len za účelom nákupu v eshope, t.j. plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

Pri nákupe s registráciou na www.eshop.natureal.sk získa registráciou spotrebiteľ prístup k svojmu kontu. Konto spotrebiteľa umožňuje rýchle vyplnenie objednávky a sledovanie histórie objednávok. Ako registrovaný klient môžete svoje údaje kedykoľvek meniť v sekcii Zmena údajov.       

Novinky a newsletter

Registráciou na stránke www.eshop.natureal.sk sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či mu budú zasielané informácie o novinkách prostredníctvom newslettru. Z newslettru sa môže spotrebiteľ kedykoľvek odhlásiť.

Ako registrovaný klient môžete svoje údaje po prihlásení do svojho účtu na www.eshop.natureal.sk zmeniť v sekcii Zmena údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté iným subjektom. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu požiadať o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.  

Spotrebiteľ súhlasom so spracúvaním osobných údajov potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osobyz. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

 1. a) identifikačných údajoch predávajúceho;
 2. b) účele spracúvania osobných údajov;
 3. c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 4. d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať;

predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava na základe plnenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Je plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • Účelom spracovania osobných údajov je  vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Webhosting: Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.63270/B

Fakturácia: superfaktura.sk, s.r.o., IČO: 46655034, sídlo: Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 81403/B 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • spoločnosti podieľajúce sa na dodávaní tovaru – Geis, Gls, Zásielkovňa
 • Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. 

  Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

Bezpečnostný projekt

Prevádzkovateľ  eshopu Natureal, Natureal, s.r.o. vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa  Natureal, s.r.o.,  ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Práva dotknutej osoby podľa zákona 18/2018

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Ďakujeme

Váš eshop Natureal


o natureal

Natureal je miestom, kde sa príroda stretáva s vedou. Našu lásku k prírode a nadšenie z vedy sa snažíme odzrkadliť vo výbere produktov a surovín, ktoré pre vás starostlivo a dôsledne vyberáme. Krása nás spája. Touto myšlienkou sa riadime a snažíme sa vám ponúknuť jedinečné produkty z rôznych kútov sveta.

Vykročte s nami - vydajme sa na cestu plnú objavovania a poznania všetkého, čo nám príroda a veda vie ponúknuť. Dovoľte nám byť vašim sprostredkovateľom a zároveň sprievodcom pri výbere produktov, ktoré prinesú zdravie, krásu a radosť vám i vašej pleti.


Natureal je opäť o niečo zelenší. Získali sme certifikát Udržateľný eshop. Ovplyvňiť ovplyniteľné a robiť hoc nepatrné, ale o to zodpovednejšie kroky k zelenšiemu zajtrajšku je nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Volíme si uvedomelý prístup, ktorý je založený na udržateľnej prevádzke, sme etickí k našim spolupracovníkom, transparentní k zákazníkom a šetrní k životnému prostrediu. Neustále zlepšujeme procesy tak, aby dávali zmysel a zbytočne nezaťažovali životné prostredie.
Go green!

S láskou,
tím Natureal